Thái Nguyên là một tỉnh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trong suốt chiều dài thời gian đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhân dân Thái Nguyên luôn cần cù ...