Monday, 02/08/2021 - 01:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Dương

KẾ HOẠCH Thực hiện điều chỉnh kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II Năm học 2020 - 2021

KH DIEU CHINH KHGD LOP 5. KY II (2020-2021).docx

PHÒNG GDĐT ĐỊNH HÓA

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN DƯƠNG

–––––––––––––––

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Số: 64/KH-THTD

Tân Dương, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II

Năm học 2020 - 2021

––––––––

Căn cứ Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Công văn số 92/PGDĐT-GDTH ngày 18/02/2021 của Phòng GDĐT Định Hóa về việc thực hiện Kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị. Trường Tiểu học Tân Dương xây dựng kế hoạch thực hiện điều chỉnh kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II năm học 2020-2021 cụ thể như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học lớp 5 chương trình hiện hành theo định hướng chương trình GDPT 2018.

- Giáo viên đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học chương trình hiện hành; đánh giá được năng lực các môn học của học sinh lớp 5 theo định hướng chương trình GDPT 2018.

- Việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II năm học 2020-2021 được thực hiện thống nhất trong khối lớp 5 của nhà trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian thực hiện

Học kỳ II năm học 2020-2021, cụ thể:

- Từ tuần 25 đối với môn Tiếng Việt;

- Tuần 23 hoặc 24 đối với các môn học còn lại (trừ môn Tiếng Anh).

2. Nội dung

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II năm học 2020-2021 theo Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục đính kèm Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021. Không kiểm tra định kỳ vào các nội dung kiến thức bổ sung (có biểu bài dạy các môn học lớp 5 theo nội dung được điều chỉnh, học kỳ II năm học 2020-2021 đính kèm).

- Giáo viên dạy các môn học lớp 5 theo kế hoạch phân công chuyên môn của nhà trường nghiên cứu kỹ Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch giáo dục đính kèm Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021 thực hiện điều chỉnh: lên lịch báo giảng; chuẩn bị kế hoạch bài dạy (nội dung, phương pháp, hình thức); đánh giá học sinh.

3. Phân công thực hiện (theo kế hoạch phân công chuyên môn năm học 2020-2021)

TT

Môn học

Người thực hiện

Ghi chú

Lớp 5A

Lớp 5B

Lớp 5C

1

Tiếng Việt

Bàn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hường

Ma Thị Môn

 

2

Toán

Bàn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hường

Ma Thị Môn

 

3

Thể dục

Ngô T. Kim Oanh

Ngô T. Kim Oanh

Phạm Thị Hạnh

 

4

Đạo đức

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hường

Ma Thị Môn

 

5

Kĩ thuật

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

 

6

Khoa học

Bàn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hường

Ma Thị Môn

 

7

LS&ĐL

Phùng Đức Mạnh

Phùng Đức Mạnh

Phùng Đức Mạnh

 

8

Âm nhạc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

 

9

Mĩ thuật

Nguyễn Thái Ninh

Nguyễn Thái Ninh

Nguyễn Thái Ninh

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% giáo viên dạy các môn học lớp 5 của đơn vị năm học 2020-2021.

2. Chuyên môn

- Chỉ đạo tổ chuyên môn (tổ 2) tiếp tục nghiên cứu nội dung Công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021 trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ; tập trung nghiên cứu việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch đối với từng môn học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

- Tiếp thu ý kiến của giáo viên trong quá trình thực hiện, cùng giáo viên thảo luận và thống nhất các nội dung còn băn khoăn.

3. Giáo viên dạy lớp 5

- Thực hiện dạy học, kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch.

- Kịp thời tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường về các nội dung liên quan đến kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện điều chỉnh kế hoạch giáo dục lớp 5, học kỳ II năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Tân Dương. Đề nghị bộ phận chuyên môn, tổ 3 và các giáo viên dạy lớp 5 năm học 2020-2021 nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- BGH (C/đ);

- Tổ 3, GV dạy lớp 5 (T/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Đào Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI DẠY CÁC MÔN HỌC LỚP 5 THEO NỘI DUNG ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

(Đính kèm kế hoạch số 64/KH-THTD ngày 01/3/2021 của Trường Tiểu học Tân Dương)

 

1. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn Tiếng Việt lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt

25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

Tất cả các bài TẬP ĐỌC

- Ghi chép được vắn tắt chi tiết quan trọng vào phiếu học tập (hoặc sổ tay học tập)

 

- Lồng ghép vào phần Tìm hiểu bài. Cho HS ghi nội dung chính của bài ra phiếu học tập (hoặc sổ tay học tập) cá nhân hoặc nhóm rồi trình bày trước lớp sau đó GV đưa ra nội dung bài chuẩn cho HS ghi vào vở.

- Ghi chép được vắn tắt nội dung chính của bài vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay.

 

25

 

50

Tập đọc: Cửa sông

 

- Chú ý thêm kiến thức hình ảnh trong thơ (cảm thụ văn học).

- Lồng ghép vào phần tìm hiểu nội dung bài .

 

25

Chính tả (nghe-viết) Ai là thủy tổ loài người

- Kiến thức về dấu gạch nối.

- Lồng ghép vào hướng dẫn viết .

- Nghe – viết đúng bài chính tả.

- Tìm được các tên riêng trong truyện Dân chơi đồ cổ và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng.

- Nhận biết được công dụng của dấu gạch nối (nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng).

 

26

26

Chính tả (nghe-viết) Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

- Kiến thức về dấu gạch nối.

 

- Lồng ghép vào bài tập 2 trang 81.

 

- Nghe – viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn.

- Tìm được các tên riêng theo yêu cầu của bài tập 2 và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài, tên ngày lễ.

- Nhận biết được công dụng của dấu gạch nối (nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng).

27

54

Tập đọc:  Đất nước

- Giới thiệu biện pháp điệp từ, điệp ngữ.

- Lồng ghép vào phần tìm hiểu nội dung bài.

- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng ca ngợi, tự hào.

- Nhận biết và nêu được công dụng của biện pháp điệp từ, điệp ngữ: nhấn mạnh niềm tự hào, hạnh phúc về đất nước giờ đây đã tự do, đã thuộc về chúng ta ...

- Hiểu ý nghĩa: Niềm vui và tự hào về một đất nước tự do.

27

Chính tả (nhớ-viết) Cửa sông

- Giảm chính tả đoạn 3,4 (nhớ-viết) .

- Điều chỉnh thành chính tả nghe-ghi.

 

- Nhớ-viết 2 khổ thơ cuối bài. Sau phần HS viết bài, GV bình giảng về nội dung 2 khổ thơ vừa viết – HS nghe và ghi lại ND chính mà GV vừa bình giảng.

- Nhớ - viết đúng chính tả 2 khổ thơ cuối của bài Cửa sông.

- Tìm được các tên riếng trong 2 đoạn trích trong SGK, củng cố, khắc sâu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài.

- Bước đầu chủ động nghe-ghi được nội dung chính của 2 khổ thơ vừa viết: tầm quan trọng của cửa sông.

29

57

Tập đọc: Một vụ đắm tàu

- Chú ý thêm kiến thức về chủ đề, kết thúc câu chuyện, chuyện có thật và chuyện tưởng tượng, chi tiết, thời gian, địa điểm trong chuyện. (cảm thụ văn học).

- Lồng ghép vào phần tìm hiểu nội dung bài.

 

58

LTVC: Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

 

- Giảm bớt nội dung ôn tập đấu câu (dấu chấm, chấm hỏi, chấm than).

 

- Giảm BT 3 điều chỉnh thành Viết  một kết thúc vui cho câu chuyện Một vụ đắm tàu, trong đó có sử dụng Dấu chấm, dấu hỏi, chấm than.

- Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1); đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, dau dấu chấm (BT2). Viết được đoạn kết thúc vui cho câu chuyện Một vụ đắm tàu trong đó có sử dụng đúng dấu chấm, dấu hỏi, chấm than.

 

30

30

Chính tả (nghe-viết) Cô gái của tương lai

- Kiến thức về dấu gạch nối.

- Lồng ghép vào hướng dẫn viết .

- Nghe – viết đúng bài chính tả, viết đúng những từ ngữ dễ viết sai (VD: in-tơ-nét), tên riêng nước ngoài, tên tổ chức.

- Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2,3).

- Nhận biết được công dụng của dấu gạch nối (nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng).

31

62

TLV:  Ôn tập tả cảnh

 

- Giảm bài Ôn tập tả cảnh .

 

- Thay bằng bài Ôn tập.

Đề bài: Đặt mình vào vai Mơ  (trong bài tập đọc Con gái) nêu suy nghĩ về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái.

- Viết được đoạn văn nêu ý kiến của mình về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái.

32

64

LTVC: Ôn tập về dấu câu (dấu hai chấm)

- Giảm bớt nội dung ôn tập đấu câu (dấu hai chấm).

 

- Giảm BT 3 điều chỉnh thành Viết đoạn văn có sử dụng dấu hai chấm nói về một cảnh đẹp ở địa phương em.

 

- Hiểu được tác dụng của dấu hai chấm (BT1),

- Biết sử dụng dấu hai chấm (BT2),

- Viết được đoạn văn có sử dụng dấu hai chấm nói về một cảnh đẹp ở địa phương em.

 

 

 

33

33

- Chính tả (nghe-viết) Trong lời mẹ hát

- Giảm chính tả đoạn 3,4 (nghe-viết).

- Điều chỉnh thành chính tả nghe-ghi.

 

- Nghe-viết 2 khổ thơ cuối. Sau phần HS viết bài, GV bình giảng về nội dung 2 khổ thơ vừa viết – HS nghe và ghi lại ND chính mà GV vừa bình giảng.

- Nghe - viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ 6 tiếng.

- Viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (BT2).

- Bước đầu chủ động nghe-ghi được nội dung chính của 2 khổ thơ vừa viết: tác dụng của lời ru, lời hát của mẹ khi còn thơ bé.

 

66

LTVC: Ôn tập về dấu câu  (dấu ngoặc kép)

- Giảm bớt nội dung ôn tập đấu câu (dấu ngoặc kép.

- Giảm BT 3 điều chỉnh thành Viết lời cảm ơn cho người bán bánh bánh giò – người thương binh  đã cứu người trong đám cháy đã học ở bài tập đọc Tiếng rao đêm.

- Nêu được tác dụng của dấu ngoặc kép và làm được bài tập thực hành về dấu ngoặc kép.

- Viết được lời cảm ơn cho người bán bánh bánh giò – người thương binh  đã cứu người trong đám cháy đã học ở bài tập đọc Tiếng rao đêm có sử dụng đúng dấu ngoặc kép.

66

TLV:  Ôn tập tả người

 

- Giảm bài Ôn tập tả người

 

- Thay bằng bài Ôn tập

- Xây dựng thành đề mở “Trái đất sẽ ra sao nếu thiếu đi màu xanh của những cánh rừng?”. Em hãy nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

- Viết được đoạn văn ngắn nói lên được nguyên nhân rừng ngày càng ít đi, tác dụng của rừng và mong muốn mình về tài nguyên rừng.

 

 

 

2. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn Toán lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt (Bổ sung thêm)

24

118

Giới thiệu hình trụ; Giới thiệu hình cầu (trang 125)

Hình trụ, hình cầu

Bổ sung khai triển hình trụ khi dạy bài Giới thiệu hình trụ; Giới thiệu hình cầu.

- Nhận biết được hình trụ, khai triển hình trụ, hình cầu.

31

154

Luyện tập (trang 162)

Điều chỉnh dữ liệu một số bài toán

Cập nhật lại dữ liệu cho phù hợp với đời sống thực tế.

- Cập nhật thông tin về dân số, về sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, ví dụ bài tập 3, trang 162, Toán 5: Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người …

 

32

159

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (trang 166)

 

 

Tam giác đều, tam giác nhọn, tam giác tù

Lồng ghép vào bài Ôn tập về hình học (SGK Toán 5, trang 166): Giới thiệu tam giác đều có ba cạnh bằng nhau; tam giác nhọn có ba góc nhọn, tam giác tù có một góc tù.

- Nhận biết được một số loại hình tam giác trong đó có tam giác đều (tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều).

34

168

Ôn tập về biểu đồ (trang 173)

Làm quen với các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện.

Tổ chức trò chơi: Tập tầm vông; chọn quả bóng có màu nhất định trong một hộp có các quả bóng nhiều màu (ví dụ: chọn bóng màu đỏ trong hộp có cả bóng xanh, bóng đỏ và bóng vàng); gieo đồng xu (xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa, cả hai mặt sấp, cả hai mặt ngửa);... Từ đó, giáo viên giúp cho học sinh có những làm quen với các thuật ngữ có thể, chắc chắn, không thể.

- Làm quen được với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể thông qua một vài hoạt động hoặc trò chơi.

 

3. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn Thể dục lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt (Bổ xung thêm)

24

47

Bài 47

- Các bài tập rèn luyện kỹ năng lăn, lộn.

- Lồng ghép vào phần cơ bản.

- Biết và bước đầu thực hiện được các kỹ năng lăn, lộn.

- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

48

Bài 48

- Các bài tập rèn luyện kỹ năng lăn, lộn.

- Lồng ghép vào phần cơ bản.

- Biết và bước đầu thực hiện được các kỹ năng lăn, lộn.

- Biết sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

25

49

Bài 49

- Các bài tập rèn luyện kỹ năng leo, trèo.

- Lồng ghép vào phần cơ bản.

- Biết và bước đầu thực hiện được các kỹ năng leo, trèo.

- Biết sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

50

Bài 50

- Các bài tập rèn luyện kỹ năng leo, trèo.

- Lồng ghép vào phần cơ bản.

- Biết và bước đầu thực hiện được các kỹ năng leo, trèo.

- Biết sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện.

- Hoàn thành lượng vận động của bài tập.

26

51

Bài 51

- Kiến thức chung: Vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể.

- Lồng ghép vào phần mở đầu.

- Biết thực hiện theo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện nhằm tăng khả năng vận động.

 

52

Bài 52

- Kiến thức chung: Vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể.

- Lồng ghép vào phần mở đầu.

- Biết thực hiện theo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện nhằm tăng khả năng vận động.

 

34

67

Bài 67

- Kiến thức chung: Một số gợi ý cho chế độ ăn uống trước, trong và sau khi luyện tập.

- Lồng ghép vào phần mở đầu.

- Biết thực hiện theo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện nhằm tăng khả năng vận động.

 

68

Bài 68

- Kiến thức chung: Một số gợi ý cho chế độ ăn uống trước, trong và sau khi luyện tập.

- Lồng ghép vào phần mở đầu.

- Biết thực hiện theo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện nhằm tăng khả năng vận động.

 

 

4. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn Đạo đức lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt (Bổ sung thêm)

25-35

25- 35

Thực hành giữa và cuối học kỳ II

Sử dụng tiền hợp lý

- Sử dụng 2 tiết Thực hành giữa và cuối học kỳ II

- Nêu được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lý.

- Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lý.

- Nêu được cách sử dụng tiền hợp lý.

- Thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lý.

- Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lý.

28-29

28-29

Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (đã được giảm tải)

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

- Sử dụng 2 tiết của bài Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (đã được giảm tải)

- Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.

- Biết vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.

- Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

- Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.

32-33

32 - 33

Bài tự chọn

Phòng, tránh xâm hại

- Sử dụng 2 tiết dành cho giáo dục địa phương.

- Nêu được một số biểu hiện xâm hại.

- Biết vì sao phải phòng, tránh xâm hại.

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẻ em.

- Thực hiện được một số kỹ năng để phòng, tránh xâm hại.

 

5. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn Kĩ thuật lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt

34 hoặc 35

Bài 21

Sử dụng tủ lạnh

Sử dụng tủ lạnh

Dạy trong thời lượng 1 tiết của tuần 34 hoặc 35 (tiết ôn tập buổi chiều).

- Trình bày được tác dụng của tủ lạnh trong gia đình.

- Nhận biết được vị trí, vai trò các khoang khác nhau trong tủ lạnh.

- Thực hiện được việc sắp xếp, bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh đúng cách, an toàn.

- Nhận ra được một số biểu hiện bất thường của tủ lạnh trong quá trình sử dụng.

 

 

6. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn Khoa học lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt

33

Bài 66

Tác động của con người đến môi trường đất.

Đất

- Lồng ghép trong Bài 66 “Tác động của con người đến môi trường đất”.

- Bổ sung yêu cầu cần đạt và nội dung  bản về “Đất” theo nội dung trong phần Tài liệu bổ trợ cho GV (mục B – Công văn 405/BGDĐT-GDTH).

- Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái.

- Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và tích cực đến môi trường đất.

- Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.

- Đề xuất và thực hiện được việc làm cụ thể giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.

35

Bài 69

Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Vi khuẩn

- Lồng ghép trong bài 69 “Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên”.

- Giới thiệu yêu cầu cần đạt và nội dung cơ bản v “Vi khuẩn” trong phần Tài liệu bổ trợ cho GV (mục B – Công văn 405/BGDĐT-GDTH).

K/Nói được tên bệnh ở người do vi khuẩn gây ra; nêu được nguyên nhân gây bệnh và cách phòng tránh.

 

 

 

7. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn LS&ĐL lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt

23

21

Một số nước ở Châu Âu

Văn minh Hy Lạp

Lồng ghép vào bài 21 (thêm mục 3. Hy Lạp).

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của hai quốc gia Pháp và Liên bang Nga:

+ Liên bang Nga nằm ở cả châu Á và châu Âu, có diện tích lớn nhất thế giới và dân số khá đông. Tài nguyên thiên nhiên giàu có tạo điều kiện thuận lợi để Nga phát triển kinh tế.

+ Nước Pháp nằm ở Tây Âu, là nước phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

- Chỉ vị trí và thủ đô của Nga, Pháp trên bản đồ.

- Xác định được vị trí địa lý của nước Hy Lạp hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Kể lại được một số câu chuyện về lịch sử Olympic.

26

24

Châu Phi (tiếp theo)

Văn minh Ai Cập

- Lồng ghép vào bài 24 (thêm mục 5. Ai Cập).

 

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân Châu Phi:

+ Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen.

+ Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập: nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ.

- Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.

 - Xác định được vị trí địa lý của nước Ai Cập hiện nay trên bản đồ hoặc lược đồ.

- K lại được một số câu chuyện về Kim tự tháp, Pharaon,...

 

8. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn MỹThuật lớp 5.

Tuần

Tiết/Bài

Tên bài dạy

Nội dung cần điều chỉnh

Hướng điều chỉnh

Yêu cầu cần đạt

32, 33, 34

31, 32, 33

 

Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu.

Giới thiệu về đồ họa (Tranh in).

Lồng ghép vào các nội dung chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu. Giới thiệu với học sinh một số kĩ thuật in bằng các vật liệu có sẵn có như in chà xát các hình đơn giản (in lá, in hoa....).

Phân biệt được tranh vẽ, tranh in, tượng và phù điêu. Có hiểu biết ban đầu về Đồ họa (tranh in).

 

35, 36

34, 35

Chủ đề 13: Xem tranh Bác Hồ đi công tác.

Giới thiệu về Đồ họa vi tính.

Lồng ghép giới thiệu vào nội dung Chủ đề 13: Xem tranh Bác Hồ đi công tác. Bằng hình thức trình chiếu, qua đó giới thiệu thêm về thực hành, sáng tạo.

Biết làm quen với sử dụng thiết bị công nghệ trong thực hành, sáng tạo hoặc lưu giữ sản phẩm. Có hiểu biết ban đầu về Đồ họa vi tính.

 

9. Điều chỉnh kế hoạch dạy học Môn Âm nhạc lớp 5

Tuần

Tiết/Bài

Chủ đề

Tên bài dạy

Yêu cầu cần đạt

24

24

 

- Ôn TĐN số 5, số 6

kết hợp gõ đệm.

- LTAN: Giới thiệu dòng kẻ phụ

 

- Đọc được bài TĐN số 5, số 6 và biết thể hiện cảm xúc theo tính chất của bài.

- Biết vận dụnghoặc sáng tạo để gõ đệm cho bài TĐN.

- Biết chép nhạc bài TĐN số 5 hoặc số 6

- Nhận biết được cấu tạo của dòng kẻ phụ, và áp dụng vào thực hành.

25

25

 

- Học hát:Em vẫn nhớ trường xưa

- Hát đúng giai điệu và lời ca bài Em vẫn nhớ trường xưa

26

 

 

 

26

 

Mái trường    thân thương

- Ôn  Em vẫn nhớ trường xưa.

Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa

 

- Thể hiện bài Em vẫn nhớ trường xưa với tính chất vui tươi, trong sáng.

- Nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc, nội dung, ý nghĩa của bài hát.

- Nhận biết được 2 âm hình tiết tấu

- Sử dụng 2 nhạc cụ gõ khác nhau hòa tấu đệm cho bài hát  Em vẫn nhớ trường xưa.

27

 

 

 

 

27

 

- Kể chuyện âm nhạc về bản sonate Ánh trăng của Beethoven

- Nghe nhạc trích đoạn bản sonate Ánh trăng của Beethoven

- Nêu được ý nghĩa của câu chuyện âm nhạc về bản sonate Ánh trăng của Beethoven.

- Kể tóm tắt lại câu chuyện

- Nêu cảm xúc về tác phẩm được nghe hoặc vẽ lại tranh theo sự tưởng tượng …

28

 

28

Chào

mùa hạ

- Hát Dàn đồng ca mùa hạ

- Hát đúng giai điệu và lời ca bài Dàn đồng ca mùa hạ

 

29

 

 

29

 

- Ôn Hát Dàn đồng ca mùa hạ

- TĐN số 7Em tập lái ô tô

 

- Thể hiện bài Dàn đồng ca mùa hạvới tính chất vui tươi, trong sáng.

- Nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc, nội dung, ý nghĩa của bài hát và biết hát với các hình thức khác nhau.

- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số

30

30

 

 

 

 

- TĐN số 8 Mây chiều

- Nhạc cụ tiết tấu: gõ đệm cho bài TĐN số 8.

- Đọc đúng cao độ, trường độ bài TĐN số 8(không có lời ca)

 - Nhận biết được âm hình tiết tấu;sử dụng nhạc cụ gõ đệm âm hình tiết tấucho bài TĐN số 8.

 

31

 

 

31

 

- Ôn TĐN số 7, số 8.

- Nghe nhạc

 

- Đọc được bài TĐN số 7, số 8; biết thể hiện cảm xúc theo tính chất, sắc thái của bài.

- Nêu cảm xúc về tác phẩm được nghe hoặc nêu sự tưởng tượng khi nghe nhạc. Vận động, vỗ tay, giậm chân… theo tác phẩm được nghe.

 

32

32

 

- Hát bài địa phương

 

 

33

33

 

- Ôn tập

- Ôn tập các chủ đề HK2

 

34

35

34+35

 

- Biểu diễn

- Trình bày theo nhóm hoặc cá nhân các bài hát đã học có kết hợp gõ đệm hoặc vận động, vỗ tay, giậm chân…

 

 

 

 

 

Tác giả: Cô giáo Trần Thị Vĩnh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 08 : 6
Năm 2021 : 6.483